Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Profeit, gevestigd te Leerdam aan de Wilna 8, 4141 MX. Profeit is een Eenmanszaak welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78610834. De door Profeit gedreven onderneming exploiteert een webshop. Contactpersoon bij Profeit is de heer Henk van der Vegt, te bereiken via telefoonnummer 06-12329499 of per e-mail: sales@profeit.eu.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. De wederpartij van Profeit is de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Profeit enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten, hierna aangeduid als ‘Koper’.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aan Koper uitgebrachte offerte, aan Koper gedane aanbieding en met Koper gesloten overeenkomst.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor specifieke producten. In geval van discrepantie tussen de toepasselijke Algemene Voorwaarden en specifieke productvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden tenzij anders overeengekomen.
4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 – Het aanbod

1. Ieder aanbod van Profeit is vrijblijvend. Profeit is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. De omschrijving omvat in ieder geval:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Profeit de prijs garandeert;
c. de eventuele kosten van verzending;
d. de eventuele kosten voor communicatie op afstand;
e. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4. Koper stemt uitdrukkelijk toe de informatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel te ontvangen op een andere duurzame gegevensdrager dan op papier.
5. Door Profeit getoonde afbeeldingen beogen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten te zijn. Profeit kan echter niet garanderen dat getoonde eigenschappen, waaronder in ieder geval begrepen de weergegeven kleuren, exact overeenkomen met de daadwerkelijke producteigenschappen.
6. Specificaties, afbeeldingen en overige gegevens die het aanbod weergeven vormen slechts een indicatie en kunnen nimmer aanleiding vormen voor een vordering tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere aanspraak voortvloeiende uit non-conformiteit van het geleverde.
7. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Profeit niet.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. Aangezien het aanbod van Profeit vrijblijvend is, komt de overeenkomst tussen Profeit en Koper tot stand op het moment dat het aanbod na aanvaarding niet door Profeit wordt ingetrokken.
2. Profeit kan zich – binnen de geldende wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Profeit naar haar oordeel redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd haar aanbod in te trekken of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Indien Profeit voornemens is haar aanbod gestand te doen, bevestigt Profeit de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien aanvaarding door Koper langs elektronische weg is geschied, vindt voornoemde bevestiging eveneens langs elektronische weg plaats.
4. Iedere overeenkomst wordt door Profeit aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten die conform overeenkomst door Profeit geleverd dienen te worden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht Koper

1. Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door Koper of een vooraf door Koper aangewezen en aan Profeit bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Koper oefent zijn herroepingsrecht uit door Profeit schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing tot herroeping (middels contactgegevens aanhef Algemene Voorwaarden). Koper kan daartoe gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping bedoeld in bijlage I deel B van Richtlijn 2011/83/EU (pagina 22). Profeit bevestigt Koper ontvangst van de verklaring.
4. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Profeit retourneren, conform de door Profeit verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Profeit haalt het geleverde product op zijn kosten af wanneer deze bij het sluiten van de overeenkomst bij Koper thuis is geleverd en het product naar zijn aard niet met de gewone post-/pakketservice kan worden teruggezonden.
6. Bij beschadiging van een product als gevolg van onzorgvuldige omgang door Koper, is Koper aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.
7. Koper heeft na ontbinding 14 dagen om de geleverde producten retour te sturen.
8. Profeit draagt er zorg voor dat het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten wordt gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourzending na ontbinding zijn voor rekening van Koper. Deze kosten bedragen € 3,95 per pakket. Bij een bestelling van een bedrag boven de 40 Euro zijn de verzendkosten gratis.
9. Het door Profeit verschuldigde bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetaald onder de voorwaarde dat het product reeds door Profeit retour is ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending door Koper overlegd kan worden.
10. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Koper is gebruikt tenzij Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
11. Het herroepingsrecht geldt onder andere niet ten aanzien van producten:
a. die naar de specifieke wensen van Koper zijn vervaardigd;
b. die voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. die snel bederven of en beperkte houdbaarheid hebben;
d. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Profeit geen invloed heeft.

Artikel 5 – De prijs

1. De door Profeit genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Indien het aanbod een geldigheidsduur bevat, worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Profeit producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Profeit geen invloed op heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Profeit is bevoegd een met Koper overeengekomen prijs drie maanden na ingangsdatum van de overeenkomst aan te passen, waaronder te verhogen. Koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van een dergelijke prijswijziging.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is Profeit niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Betaling

1. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Profeit te melden.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de door Koper verschuldigde prijs te worden voldaan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het te leveren product.
3. Het is Koper niet toegestaan een vordering van Profeit jegens Koper te verrekenen met een vordering van Koper jegens Profeit
4. Indien de van toepassing zijnde betalingstermijn door Koper wordt overschreden, is Koper van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente van 8% per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractueel bedongen rente, dan is Koper die verschuldigd.
5. Indien Profeit invorderingsmaatregelen treft tegen Koper die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen, met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur, voor rekening van Koper. Voor zover Koper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Profeit aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Koper wordt voldaan.

Artikel 7 – Levering

1. Levering geschiedt aan het adres dat Koper aan Profeit kenbaar heeft gemaakt. Indien Koper een onjuist bezorgadres heeft verschaft stelt hij Profeit daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
2. Profeit doet zorgvuldig haar best de bestelling zo spoedig mogelijk bij Koper af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 17:00 worden geplaatst, probeert Profeit de volgende dag te verzenden.
3. Voor totstandkoming van de overeenkomst verschaft Profeit Koper een indicatie van de verwachtte maximale levertijd. De vermelde levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn. In sommige gevallen zijn producten niet voorradig of is Profeit anderszins niet in de gelegenheid het product binnen de geschatte levertijd te leveren. Profeit brengt Koper in die gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4. Indien levering van een product naar het oordeel van Profeit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Profeit gevergd kan worden, zal Profeit zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend product neemt Profeit voor haar rekening.
5. Leveringskosten zijn niet in de productprijs inbegrepen. De leveringskosten bedragen € 3,95 per pakket. Bij een bestelling van een bedrag boven de 40 Euro zijn de leveringskosten gratis.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Profeit geleverde producten blijven tot het eigendom van Profeit behoren totdat Koper al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst ten grondslag liggende aan de levering is nagekomen, dit ter beoordeling van Profeit
2. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op zo een manier te bewaren dat herkenbaar is dat ze eigendom van Profeit zijn.
3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Profeit zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
6. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.
7. Voor het geval Profeit zijn eigendomsrechten uit wil oefenen, verbindt Koper zich volledige medewerking te verlenen en geeft Koper reeds nu de onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Profeit of door haar aan te wijzen derden om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Profeit zich bevinden.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

1. Profeit staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Profeit er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Profeit, fabrikant of importeur, verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Koper op grond van de overeenkomst tegenover Profeit kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Profeit schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van Profeit komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Profeit is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Profeit en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en verjaring

1. In geval Profeit aansprakelijk is voor enige tekortkoming dan wel onrechtmatige daad jegens Koper, is van de mogelijk op haar rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten enige indirecte schade en/of gevolgschade en/of vertragingsschade en/of gederfde omzet en winst.
2. De in dit artikel bedoelde beperking van de eventuele schadeverplichting zijdens Profeit geldt niet voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Profeit of haar ondergeschikten.
3. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in afwijking op artikel 3:310 BW door verloop van één jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop Koper bekend is geworden met zowel de schade als de aansprakelijkheid van Profeit

Artikel 11 – Geheimhouding en privacy

1. Profeit en Koper verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij bestaande rechtsverhouding bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
2. Profeit verwerkt in het kader van de voorbereiding dan wel uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van Koper. Profeit hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van Koper. Profeit draagt derhalve zorg voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving (waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informeert Koper duidelijk en transparant daaromtrent.
3. Profeit treft meer in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonsgegevens en draagt zorg voor een veilige web omgeving.
4. De Privacyverklaring van Profeit is te raadplegen via de website: Privacybeleid.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen Profeit en Koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten met betrekking tot door Profeit geleverde producten dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk door Koper worden gemeld aan Profeit door een e-mail te sturen naar sales@profeit.eu.
3. Profeit geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, reactie op de klacht van Koper. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, stelt Profeit Koper daarvan binnen 14 dagen op de hoogte. Voor zover mogelijk verschaft Profeit gelijktijdig een indicatie van de tijd waarbinnen Koper een reactie kan verwachten.
4. Mochten Profeit en Koper gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan Koper zijn klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr voor zover de klacht nog niet elders in behandeling is.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen kan Koper slechts een beroep doen voor zover deze nadrukkelijk en schriftelijk door Profeit zijn aanvaard.
2. Het is Profeit toegestaan deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden eveneens ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten tussen Koper en Profeit

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Selecteer een Afleverpunt

Deze website gebruikt cookies. Lees meer over cookies en onze privacybeleid. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten