Privacybeleid

Privacystatement Profeit  

Profeit

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Profeit  (KvK nummer 78610834), hierna aan te duiden als Profeit.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld klant  of leverancier van Profeit

Verwerking van persoonsgegevens door Profeit 

Voor Profeit is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Profeit vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren. 

Profeit respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Profeit verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)/bestelling(en);
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 7. Om u te informeren over onze nieuwe producten en/of diensten en/of aanbiedingen;
 8. Voor het verbeteren van onze website en dienstverlening;
 9. Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze diensten hebben we persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de dienst die wij voor uw verrichten. Alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienstverlening zullen door ons worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;
 • NAW-gegevens (voor- en achternaam, land, straatnaam, huisnummer, postcode);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • Functie;
 • BTW-nummer;
 • KvK-nummer;
 • Inloggegevens;
 • Bestelnotities.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Profeit niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door Profeit verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Belastingdienst;
 • Accountant en belastingadviseur;
 • Financiële instellingen.

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:

 • Belastingdienst: belastingaangifte;
 • Accountant: controleren en opmaken van jaarrekeningen en/of het voeren van financiële administraties; 
 • Belastingadviseur: verzorgen van belastingaangiften;
 • Financiële instellingen zoals banken: betalingsverkeer.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. Wij verwijzen u naar de websites van de desbetreffende partijen.

Profeit verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 2. Profeit wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie, te weten in de Verenigde Staten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Profeit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Profeit digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Algemene Wet Bestuursrecht.
 • Douanewet.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting. 
 • Uitvoeringsbeschikking LB.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

Profeit heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Heeft u nog vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)6 – 12 32 94 99 of sales@profeit.eu. 

Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit is te zien aan de URL in de adresbalk, deze begint met https://. Daarnaast is een hangslotje in het adresbalk voor de URL te zien. 

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Profeit onder meer gebonden aan de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
 • Uitvoeringswet AVG.

Uw rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u hieronder op een rij.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Profeit verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 1. Uw toestemming;
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Profeit en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Profeit om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Profeit de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Profeit de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Profeit verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Intrekken van toestemming

Voor de hiervoor als zevende genummerde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Cookies en WordPress

Wat is een cookie?

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Indien u een account hebt en u logt in op onze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als u Herinner mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Bewaren van data

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

WooCommerce betalingssysteem

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door uw bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan u te tonen die u recentelijk hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen.
 • Verzendadres: we vragen u om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat u een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar u te verzenden.

We gebruiken cookies ook om producten in uw winkelwagen op te slaan terwijl u door onze site bladert.

Wanneer u producten bij ons aanschaft, vragen we u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden om:

 • u informatie toe te sturen over uw account en bestelling.
 • te reageren op uw aanvragen, waaronder restituties en klachten.
 • betalingen te verwerken en fraude te voorkomen.
 • uw account voor onze winkel in te stellen.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting.
 • ons winkelaanbod te verbeteren.
 • marketingberichten naar  te sturen, als u hiervoor kiest.

Als u een account aanmaakt, worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie 7 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Klachtenregeling

Profeit hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 1. Middels het klachtenformulier te vinden op de website https://profeit.eu/ of
 2. Telefonisch door contact met ons op te nemen +31 (0)6 12 32 94 99 of
 3. Schriftelijk door de klacht te versturen naar sales@profeit.eu.

De klachtenprocedure van Profeit is op ieder moment op te vragen of te downloaden van haar website https://profeit.eu/.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door Profeit worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Profeit (https://profeit.eu/). 

Profeit kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Profeit
Wilna 8
4141 MX Leerdam
+31 (0)6 12 32 94 99
sales@profeit.eu
https://profeit.eu/

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Selecteer een Afleverpunt

Deze website gebruikt cookies. Lees meer over cookies en onze privacybeleid. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten